กำลังพลสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาราชการ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

Image

พันเอก พิศิษฐ์   เกษบุรมย์

ประวัติ
การศึกษาภายในประเทศ
 • โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18
 
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 29
 
 • หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 
 • หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 68
 
 • หลักสูตรปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การศึกษาต่างประเทศ
 • หลักสูตรนายทหารข่าวกรอง ประเทศสหรัฐฯ
 
 • หลักสูตรส่งทางอากาศ ประเทศสหรัฐฯ
 
 • หลักสูตรเครื่องยิงลูกระเบิด ประเทศสหรัฐฯ
 
 • หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ ประเทศออสเตรเลีย
ภาษาต่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษ – ภาษาเยอรมัน
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
 • ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก กองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
 
 • ผู้บังคับกองร้อย กองพันฝึกจู่โจมและส่งทางอากาศศูนย์การทหารราบ
 
 • ฝ่ายเสนาธิการ ประจำ กองข่าว กองทัพภาคที่ 1
 
 • ฝ่ายเสนาธิการ ประจำ กรมยุทธการทหารบก
 
 • ผู้ช่วยทูตทหารบกไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี
 
 • ฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา
การปฏิบัติงานสำคัญในอดีต
 • ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบเฉพาะกิจที่ 312 กองกำลังบูรพา พ.ศ.2528
 
 • นายทหารติดต่อ ประจำกองบัญชาการกองกำลังสหประชาติ ณ กรุงโซล พ.ศ.2536
   
นาง จุไรลักษณ์ เกษบุรมย์
ตำแหน่ง
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยรังสิต
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บุตร
 • นางสาว ลักษิกา เกษบุรมย์
   


เสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และทำหน้าที่
เสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

Image

จ่าสิบเอก พนม จำปีทอง

ประวัติ
การศึกษาภายในประเทศ
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาต่างประเทศ
 • ภาษาอังกฤษ
ตำแหน่งสำคัญในอดีต
 • เสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสิงคโปร์
สถานภาพครอบครัว
ภริยา
 • นางอังคลิตา จำปีทอง
บุตร
 • เด็กชาย ประวันวิทย์ จำปีทอง