ประวัติ สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

              กองทัพไทยกับกองทัพสหภาพโซเวียต ได้เปิดความสัมพันธ์ทางการทหารในระดับแลกเปลี่ยนการจัดตั้งสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ระหว่างกันตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๒๑ โดย พันเอก วันชัย  จิตต์จำนงค์ (ยศในขณะนั้น) ได้เดินทางถึงกรุงมอสโกเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๒๑ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และรักษาราชการ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก  เป็นคนแรก

              ทั้งนี้ ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานได้จัดตั้งสำนักงานฯ ขึ้นที่โรงแรมอูเครน ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑  ได้ย้ายสำนักงานฯ ไปอยู่ ณ อาคารเลขที่ ๗ ถนนซิมเฟโรโพลสกี ทางทิศใต้ของกรุงมอสโก จนถึง มีนาคม ๒๕๓๙  พันเอก วุฒิชัย   สิริสัมพันธ์  (ยศขณะนั้น)  ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ได้ย้ายสำนักงานฯ มาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ ๔/๓  ถนนโอบรูเชวา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมอสโก


-----------------------------------------------------