รายชื่อข้าราชการ สน.ฯ อดีตถึงปัจจุบัน

รายนาม ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาราชการ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

ลำดับ

ยศ - ชื่อ

ห้วงระยะเวลา
(ปี พุทธศักราช)

๑.

    พันเอก วันชัย จิตต์จำนงค์

๒๕๒๑ - ๒๕๒๓

๒.

    พันเอก สุจินต์ สมุทรเสน

๒๕๒๓ - ๒๕๒๖

๓.

    พันเอก คิด ชงัดเวช

๒๕๒๖ - ๒๕๒๙

๔.

    พันเอก ทำนอง พินิจการ

๒๕๒๙ – ๒๕๓๒

๕.

    พันเอก ชาตรี ศิรศรัณย์

๒๕๓๒ – ๒๕๓๕

๖.

    พันเอก วิศาล จันทรสุนทร

๒๕๓๕ - ๒๕๓๘

๗.

    พันเอก วุฒิชัย สิริสัมพันธ์

๒๕๓๘ – ๒๕๔๑

๘.

    พันเอก ทัสน์ วิรุฬห์จรรยา

๒๕๔๑ – ๒๕๔๔

๙.

    พันเอก ประสาท สุขเกษตร

๒๕๔๔ - ๒๕๔๗

๑๐.

    พันเอก สนธิชัย ตุ้มหิรัญ

๒๕๔๗ - ๒๕๔๙

๑๑

    พันเอก พิศิษฐ์ เกษบุรมย์

      ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน        

 

รายนาม รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก รักษาราชการ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

ลำดับ

ยศ - ชื่อ

ห้วงระยะเวลา
(ปี พุทธศักราช)

๑.

    พันโท สมศักดิ์  พงศ์อนันต์

๒๕๒๑ - ๒๕๒๔

๒.

    พันโท มนัสวีร์  พิริยะสฤษฎ์

๒๕๒๔ - ๒๕๒๗

๓.

    พันโท เสกศิษฏ์  นาคประสิทธิ์

๒๕๒๗ - ๒๕๓๐

๔.

    พันโท ทัสน์   วิรุฬห์จรรยา

๒๕๓๐ - ๒๕๓๓

๕.

    พันโท อนุธัช   บุนนาค

๒๕๓๓ - ๒๕๓๖

 

รายนาม เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก และทำหน้าที่
เสมียนประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก

ลำดับ

ยศ - ชื่อ

ห้วงระยะเวลา
(ปี พุทธศักราช)

๑.

    จ่าสิบเอก วิเชียร  พรหมศิลป์

๒๕๒๑ - ๒๕๒๔

๒.

    จ่าสิบเอก อัครเดช  ป้องสูง

๒๕๒๔ - ๒๕๒๗

๓.

    จ่าสิบเอก วิชัย  ภาคีธง                  

๒๕๒๗ - ๒๕๓๐

๔.

    จ่าสิบเอก กิติพงศ์  เวียงสิมา

๒๕๓๐ - ๒๕๓๓

๕.

    จ่าสิบเอก ประจวบ  จันทร์ลอย

๒๕๓๓ - ๒๕๓๖

๖.

    จ่าสิบเอก สฤษฎ์ยุทธิ์  บุญรัตน์

๒๕๓๖ - ๒๕๓๙

๗.

    จ่าสิบเอก พลวัฑฒ์   บุญโต          

 ๒๕๓๙ - ๒๕๔๒

๘.

    จ่าสิบเอก ปริญญา  ชินะผา 

 ๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

๙.

    จ่าสิบเอก สุวิท หนาแน่น

 ๒๕๔๕ - ๒๕๔๘

๑๐.

    จ่าสิบเอก พนม  จำปีทอง

        ๒๕๔๘  จนถึงปัจจุบัน

 

____________________