หน้าที่และการปฏิบัติงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร
และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ

       ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการทูตฝ่ายทหาร พุทธศักราช ๒๕๒๗ ข้อ ๒๔  ระบุหน้าที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพดังนี้

       ๑. เป็นผู้แทนทางทหารของกองทัพไทยในต่างประเทศ

       ๒. เป็นที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูต อัครราชทูต หรืออุปทูต เกี่ยวกับกิจการทางทหาร

       ๓. เป็นผู้แทนของกองทัพต้นสังกัดในพิธีต่าง ๆ 

       ๔. เป็นผู้สังเกตการณ์และประสานงานด้านกิจการทหาร กับเจ้าหน้าที่ทางทหารของประเทศนั้น

       ๕. ควบคุม ดูแล และช่วยเหลือบุคคลสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่ไปศึกษาหรือดูกิจการ ณ ประเทศที่ตนประจำอยู่ ให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพหรือที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

       ๖. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพของประเทศที่ตนประจำอยู่

       ๗. เชื่อมความสัมพันธ์กับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารของประเทศอื่น ๆ ที่ประจำอยู่ ณ ประเทศนั้น

       ๘. เป็นผู้แทนของกองทัพหรือกระทรวงกลาโหม ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์และสิ่งของตามความต้องการของกองทัพหรือกระทรวงกลาโหม เมื่อได้รับมอบหมาย

       ๙. อำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ทางทหารที่จะเข้าไปยังประเทศที่ตนประจำอยู่ ตามความเหมาะสม

       ๑๐. ติดต่อประสานในการขอหรือให้ความช่วยเหลือทางทหาร ในกรณีที่ไม่มีหน่วยติดต่อช่วยเหลือทางทหารประจำอยู่ ณ ประเทศนั้น

       ๑๑. อำนวยการและกำหนดระเบียบในสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพ และกองบัญชาการทหารสูงสุด

       ๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


 

พันธกิจสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย

๑. การส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพไทยและกองทัพ
รัสเซีย


       ๑.๑ การดำเนินการตามผลแห่งบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างกองทัพไทยและรัสเซีย (พ.ศ.๒๕๔๖)

       ๑.๒ การแลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนของผู้นำทางทหารและผู้แทนกองทัพไทย – รัสเซีย 

       ๑.๓ การขยายความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพไทย – รัสเซีย      (เพิ่มเติมนอกเหนือจากบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุง)

       ๑.๔ การเสริมสร้างความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับผู้นำทางทหาร และเจ้าหน้าที่กลาโหม

       ๑.๕ การเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารของกองทัพรัสเซียในฐานะผู้แทนกองทัพไทย


๒. การส่งเสริมความร่วมมือด้านการทหารกับผู้แทนทางทหารของประเทศ
ต่าง ๆ ที่มาประจำการ ณ ประเทศรัสเซีย


       ๒.๑ การจัดงานวันกองทัพไทย

       ๒.๒ การสร้างเครือข่ายกับผู้แทนทางทหารต่างประเทศที่ประจำการในประเทศรัสเซีย

       ๒.๓ การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้แทนทางทหารต่างประเทศที่ประจำการในประเทศรัสเซีย

๓. การรวบรวมข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยราชการ และภาคธุรกิจไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย

       ๔.๑ การร่วมกิจกรรมทีมไทยแลนด์ และกิจกรรมของหน่วยราชการไทยในรัสเซีย

       ๔.๒ การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาไทยและประชาชนชาวไทย ที่พำนักในประเทศรัสเซีย

       ๔.๓ การให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการทหาร


๕. การปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์