สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย

 

๒๑ ถาม ทหารกองเกินต้องไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารเมื่อใด
  ตอบ ทหารกองเกินเมื่อมีอายุย่างเข้า ๒๑ ปี (๒๐ ปีบริบูรณ์) ใน พ.ศ. ใด ต้องไปขอรับหมายเรียกที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของตนภายใน พ.ศ.นั้น (ภายใน ๓๑ ธ.ค.)
     
๒๒ ถาม ถ้าไปรับหมายเรียกด้วยตนเองไม่ได้ จะให้บุคคลอื่นไปรับหมายเรียกแทนได้หรือไม่
  ตอบ ถ้าไปรับด้วยตนเองไม่ได้ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ไปรับแทน โดยการมอบฉันทะ แต่การจะให้รับหมายหรือไม่อยู่ในดุลพินิจของนายอำเภอ
     
๒๓ ถาม ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนด จะมีความผิดหรือไม่ อย่างไร
  ตอบ ถ้าไม่ไปรับหมายเรียกฯ ภายในกำหนด หรือไม่มีผู้แทนไปรับถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืนมีโทษเท่ากับไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินข้างต้น (โทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๓๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
     
๒๔ ถาม ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ต้องไปรับหมายเรียกหรือไม่
  ตอบ บุคคลดังกล่าวไม่ต้องไปรับหมายเรียกแต่อย่างใด
     
๒๕ ถาม มีใครอีกบ้างที่ไม่ต้องรับหมายเรียกฯ
  ตอบ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ เช่น นักศึกษาวิชาทหารฯ
     
๒๖ ถาม ผู้ที่พ้นจากฐานยกเว้นผ่อนผันฯ ต้องไปรับหมายเรียกหรือไม่
  ตอบ ต้องไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของตน ภายใน พ.ศ. ที่พ้นจากฐานะยกเว้นด้วย
     
๒๗ ถาม เมื่อพ้นจากฐานะยกเว้นแล้ว ไม่ได้รับหมายเรียกจะมีความผิดหรือไม่
  ตอบ มีความผิดเช่นเดียวกับผู้ไม่ไปรับหมายเรียกที่อำเภอตามที่กล่าวมาแล้ว
     
๒๘ ถาม การขอยกเว้นครู ซึ่งประจำทำการสอนหนังสือหรือวิชาการที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง
  ตอบ มีเงื่อนไขดังนี้
ก. เป็นครูประจำทำการสอนนักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ
ข. เป็นครูประจำเฉพาะวิชานักเรียน นักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ คนเป็นปกติ
ค. มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชม. ในสถานศึกษาระดับมัธยมลงมา หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชม. ในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
     
๒๙ ถาม การขอยกเว้นครู จะต้องทำอย่างไร
  ตอบ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งได้รับการยกเว้น ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งครูผู้นั้นทำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือนเมษายนของปีที่ถูกเรียก ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน เมื่อตรวจสอบเป็นการถูกต้องผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกใบสำคัญยกเว้นครู (แบบ สด.๓๗) ให้
     
๓๐ ถาม เมื่อพ้นจากฐานะยกเว้นครู จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ตอบ ต้องต่อนายอำเภอท้องที่ที่ทำการสอน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่พ้นจากฐานะการเป็นครู ถ้าไม่ปฏิบัติมีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     
๓๑ ถาม การขอผ่อนผันฯ บุคคลที่อยู่ในระหว่างการศึกษาฯ มีวิธีปฏิบัติอย่างไร
  ตอบ ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันต่อสถานศึกษาของตนแล้วเป็น หน้าที่ของสถาบันการศึกษา หรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อผู้นั้นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาทหารอยู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะตรวจเลือกเข้ากองประจำการ
     
๓๒ ถาม อายุเท่าไร ถึงจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร)
  ตอบ อายุ ๒๑ ปี โดยจะต้องไปตรวจเลือกทหาร (เกณฑ์ทหาร) ตามหมายเรียก (หมายเกณฑ์) ที่ได้รับจากอำเภอท้องที่ภูมิลำเนาทหาร
     
๓๓ ถาม ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ ต้องนำหลักฐานอะไรไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกฯ
  ตอบ ให้ผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกฯ นำใบสำคัญ (แบบ สด.๙), หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) , บัตรประจำตัวประชาชน, ประกาศนียบัตร,หรือหลักฐานการศึกษาฯ ไปแสดงในวันตรวจเลือกด้วย
     
๓๔ ถาม ในวันตรวจเลือกทหารผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ (เกณฑ์ทหาร) จะได้รับหลักฐานอะไร
  ตอบ ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) (บุคคลทั่วไปรู้จักกันในนามใบผ่านการเกณฑ์) จากประธานกรรมการตรวจเลือก
     
๓๕ ถาม ผู้ที่จะเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ต้องมีขนาดรูปร่างอย่างไร
  ตอบ ต้องมีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ เซ็นติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และสูงตั้งแต่ ๑ เมตร ๔๖ เซ็นติเมตรขึ้นไป แต่ปกติจะคัดเลือกคนที่มีขนาดสูง ๑ เมตร ๖๐ เซ็นติเมตรขึ้นไปก่อน
     
๓๖ ถาม เมื่อจับได้สลากแดง หรือสมัครเป็นทหารกองประจำการเมื่อปลดจากการเป็นทหาร จะได้รับเอกสารหรือหลักฐานอะไร
  ตอบ เมื่อปลดจากทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) จะได้รับหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) ไว้เป็นหลักฐาน
     
๓๗ ถาม ทหารกองเกินเมื่อรับหมายเรียกแล้วจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกที่ไหนและเมื่อไร
  ตอบ ทหารกองเกินที่ถูกเรียกจะต้องไปให้คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ทำการตรวจเลือกตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ระบุไว้ในหมายเรียก
     
๓๘ ถาม กรณีเป็นผู้ที่มีความผิดไม่มารับหมายตามมาตรา ๒๕ อยู่ในระหว่างดำเนินคดี จะไปแสดงตนขอรับหมายเรียกฯ ได้หรือไม่
  ตอบ ไปขอรับหมายเรียกฯ เพื่อขอเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้
     
๓๙ ถาม ผู้ที่ป่วยไม่สามารถจะมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ได้ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
  ตอบ ต้องให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ นำหลักฐานมาแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก เพื่อสอบปากคำผู้แทนไว้ แล้วมอบให้อำเภอดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามทางการภายหลัง
     
๔๐ ถาม คณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประกอบด้วยใครบ้าง
  ตอบ ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร ยศไม่ต่ำกว่าพันโท เป็นประธานกรรมการ, นายทหารสัญญาบัตรยศไม่เกินประธานกรรมการ ๒ คน, สัสดีจังหวัดต่างท้องที่ ๑ คน และแพทย์อีก ๑-๒ คนเป็นกรรมการ
     
  หน้าหนึ่ง