เดือน ต.ค.๕๐

วันที่ ๒๔ ต.ค.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงาน Asian Wives Luncheon   

วันที่ ๒๕ ต.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซีย

วันที่ ๒๖ ต.ค.๕๐ ร่วมประชุมทีมไทยแลนด์ และร่วมงานวันชาติเชคโกสโลวาเกีย

วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก