เดือน ก.ค.๕๐

วันที่ ๒ – ๑๑ ก.ค.๕๐     การเสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ ๑๒ ก.ค.๕๐ ร่วมงานบริษัทการบินไทย ณ กรุงมอสโก

วันที่ ๑๖ ก.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก                    

วันที่ ๑๘ ก.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้กับคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก