เดือน ม.ค.๕๐

วันที่  ๑๐ ม.ค.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงาน Asian Wives Luncheon

วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๐ ร่วมงานวันชาติพม่า

วันที่ ๑๑ ม.ค.๕๐  ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศแคนาดา

วันที่ ๑๖ ม.ค.๕๐ ภริยา ผชท.ฯ ร่วมงานสมาคมภริยาผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก

วันที่  ๑๘ ม.ค.๕๐ จัดงานวันกองทัพไทย

วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๒๔ ม.ค.๕๐ ร่วมงานสมาคมผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/มอสโก

วันที่  ๒๔ ม.ค.๕๐ ร่วมการต้อนรับคณะดูงานรัฐสภาฯ

วันที่ ๒๕ ม.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศเบลเยี่ยม

วันที่ ๒๙ ม.ค.๕๐ จัดงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์และการข่าวให้แก่คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/ มอสโก                    

วันที่ ๓๐ ม.ค.๕๐ ผชท.ฯรับฟังการบรรยายสรุป กห. รัสเซีย

วันที่ ๓๑ ม.ค.๕๐ ร่วมงานเลี้ยงเพื่อความสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศอียิปต์